گزارش تصویر از احداث میدان جدید خیابان امام (ره)

گزارش تصویر از احداث میدان جدید خیابان امام (ره)