گزارش تصویری از هرس و شکل دهی درختان توسط شهرداری اندیمشک      

گزارش تصویری از هرس و شکل دهی درختان توسط شهرداری اندیمشک