پچ پچ های شنیدنی ۱۶۰ …!!!      شنیده ها حکایت از پچ پچ هایی دارد که از گوشه و کنار به گوش می رسد  یکی از کاندیداهای احتمالی این دوره جهت تأمین خرج و مخارج انتخاباتی خود یک حلقه چاه آب و نزدیک به ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزیَش را به مبلغی بالغ بر […]

پچ پچ های شنیدنی ۱۶۰ …!!!

 

پچ پچ

   شنیده ها حکایت از پچ پچ هایی دارد که از گوشه و کنار به گوش می رسد  یکی از کاندیداهای احتمالی این دوره جهت تأمین خرج و مخارج انتخاباتی خود یک حلقه چاه آب و نزدیک به ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزیَش را به مبلغی بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال به فروش رسانده است …