پچ پچ های شنیدنی ۱۵۶٫٫!!!         شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از کاندیداهای ذی نفوذ جریان اتحاد ۹۸ با رایزنی هایی که در پایتخت انجام داده و به زعم و وهم خود!! قول رد صلاحیت اکثر این کاندیداها را گرفته است؛ سعی دارد که این افراد  (ردصلاحیتی) را ابتدا […]

پچ پچ های شنیدنی ۱۵۶٫٫!!!

 

پچ پچ های شنیدنی 150...!!!

 

 

 

شنیده ها حکایت از آن دارد که یکی از کاندیداهای ذی نفوذ جریان اتحاد ۹۸ با رایزنی هایی که در پایتخت انجام داده و به زعم و وهم خود!! قول رد صلاحیت اکثر این کاندیداها را گرفته است؛ سعی دارد که این افراد  (ردصلاحیتی) را ابتدا به عنوان سیاهی لشگر!  وارد جریان اتحاد نماید ؛ و بعد از اینکه افرادِ منظور در انتخابات ثبت نام و در مقطع تایید صلاحیت ها، رد صلاحیت شدند؛ همه ی این اشخاص ( که از قبل به دنبال ردّ آنها بوده) بیایند و طی یک اتحاد! از ایشان حمایت کنند.

این فرد ذینفوذ جریان اتحاد۹۸ گمان می برد که سایر کاندیداها متوجه نیت پلیدش نیستند و در خوابند. غافل از اینکه اکثر کاندیداهای احتمالی انتخابات آینده به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات خواهند شد.