پچ پچ های شنیدنی ۱۴۷…!!!

پچ پچ های شنیدنی ۱۴۷…!!!

شنیده ها حکایت از آن دارد که مدیر اسبق یکی ادارات که به یک جریان سیاسی خاص نیز بیش از پیش نزدیک بود و یکی از اعضای  کمیته واگذاری زمین های کشاورزی شهرستان نیز بود با سو استفاده از جایگاه اداری خود قصد واگذاری ۲۰ هکتار زمین مرغوب کشاورزی به یکی از نزدیکان خود را داشته و برای تسریع در این واگذاری نیز مجوزهای اولیه برای واگذاری این زمین های کشاورزی را بدون سیر مراحل قانونی  صادر نموده بوده است.

که خوشبختانه قبل از اینکه این واگذاری به مراحل آخر برسد دست این مدیر اسبق رو شده و ظاهرا مسئولین توانسته اند جلوی واگذاری این ۲۰ هکتار زمین کشاورزی را بگیرند و گزارش سو استفاده این مدیر نیز به مدیران کل مربوطه ارجاع داده شده.

حال این سوال پیش می آید چرا یک مدیر باید برای افراد نزدیک به خود اینگونه تخلف کند.؟

آیا این مدیر سابق برای جوانان بیکار شهرستان نیز همچین حقی قائل بود.؟