پچ پچ های شنیدنی ۱۴۶…!!!

پچ پچ های شنیدنی ۱۴۶…!!!
شنیده ها حکایت از آن دارد  در آستانه انتخابات سال گذشته مجلس ردپای یکی از مسئولین سابق، که ارتباط ویژه ای نیز با یک جریان  سیاسی خاص داشت، قصد داشت زمین ۳۰ هکتاری را که در تملک شهرسازی و در محدوده طرح جامع شهری قرار داشت را در یک مناقصه کاملا سوری بین اعضای خانواده شخص موردنظر برگزار و تقسیم نماید؛ و شایان ذکر است که کارهای اولیه این واگذاری انجام گرفت.

این در حالی است که صدها هکتار اراضی کشاورزی مستعد در اطراف شهرستان وجود دارد که می توانستند از آنها بهره برداری خاص خود را داشته باشند نه اراضی مربوط ب محدوده شهری!
و  نیز جای بسی سوال است که برای طرحی که آن شخص به نام یک شرکت داده بود بیش از یک هکتار زمین نیاز نبوده در حالی که برای این طرح، مقدار ۱۰ هکتار زمین مصوب شده است.

حال این سوال پیش می آید که چرا برای چنین طرح کشاورزی که کمتر ازیک هکتار زمین نیاز است باید ۱۰ هکتار زمین آنهم در محدوده شهر واگذار شود؟

آیا هدف از واگذاری این زمین ها کاری غیر از کشاورزی بوده ؟

و آیا بیشترین هدف ، آینده اراضی فوق مد نظر این افراد فرصت طلب نبوده است?