پچ پچ های شنیدنی۱۴۸…!!!

پچ پچ های شنیدنی۱۴۸…!!!

شنیده ها حکایت از آن دارد که شخصی که عضو فعال یک ستاد انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال گذشته بود و از قضا مسئول یک اداره  که عضوی از کمیته واگذاری زمین های کشاورزی بوده ؛ به دلیل تخلفات گسترده از جمله دریافت رشوه طی هفته های گذشته از این مسئولیت عزل و پرونده ایشان به دادگاه تخلفات اداری فرستاده شد.