امروز مردم اندیمشک در اعلام انزجار از اظهارات ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت اسرائیل از تلاویو به قدس، راهپیمایی کردند.

امروز مردم اندیمشک در اعلام انزجار از اظهارات ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت اسرائیل از تلاویو به قدس، راهپیمایی کردند.

امروز مردم اندیمشک در اعلام انزجار از  اظهارات ترامپ مبنی بر انتقال پایتخت اسرائیل از تلاویو به قدس، راهپیمایی کردند.

مردم شهرستان اندیمشک با سر دادن شعار هایی چون مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، ام افساد قرن ما ، آمریکا ، آمریکا، ای رهبر آزاده آماده ایم آماده در این راهپیمایی شرکت کردند.